بوش اسپرو تزریق پلاستیک ساخت ایتالیا
بوش اسپرو تزریق پلاستیک ساخت ایتالیا

بوش اسپیرو قطر10طول50 پاشنه 30-3,5

دسته : بوش اسپرو
مشخصات محصول :

کشور سازنده : ایتالیا

قطرهای موجود : (10) (12) (14) (16) (18) (20) میلی متر

طولهای موجود : (50) (60) (70) (80) (90) (100) (110) (120) (140) (160) میلی متر

قطر سوراخ پاشنه : ( 3.5 ) ( 5 ) میلی متر 

قطر پاشنه : ( 30 ) ( 35 ) میلی متر 

جنس : فولاد سخت کاری شده

+ مشاهده بیشتر
قیمت : 144,000 تومان

لطفاً گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید

قطر10طول 50 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 50 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 50 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 50 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 60 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 60 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 60 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 60 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 70 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 70 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 70 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 70 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 80 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 80 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 80 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 80 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 90 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 90 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 90 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 90 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 100 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 100 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 100 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 100 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 120 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 120 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 120 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 120 پاشنه 35 سوراخ 5قطر10طول 140 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر10طول 140 پاشنه 30 سوراخ 5قطر10طول 140 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر10طول 140 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 50 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 50 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 50 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 50 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 60 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 60 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 60 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 60 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 70 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 70 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 70 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 70 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 80 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 80 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 80 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 80 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 90 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 90 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 90 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 90 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 100 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 100 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 100 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 100 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 120 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 120 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 120 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 120 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 140 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 140 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 140 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 140 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 160 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 160 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 160 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 160 پاشنه 35 سوراخ 5قطر12طول 200 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر12طول 200 پاشنه 30 سوراخ 5قطر12طول 200 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر12طول 200 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 50 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 50 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 50 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 50 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 60 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 60 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 60 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 60 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 70 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 70 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 70 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 70 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 80 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 80 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 80 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 80 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 90 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 90 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 90 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 90 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 100 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 100 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 100 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 100 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 120 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 120 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 120 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 120 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 140 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 140 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 140 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 140 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 160 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 160 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 160 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 160 پاشنه 35 سوراخ 5قطر14طول 200 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر14طول 200 پاشنه 30 سوراخ 5قطر14طول 200 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر14طول 200 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 50 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 50 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 50 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 50 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 60 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 60 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 60 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 60 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 70 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 70 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 70 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 70 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 80 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 80 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 80 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 80 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 90 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 90 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 90 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 90 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 100 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 100 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 100 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 100 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 120 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 120 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 120 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 120 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 140 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 140 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 140 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 140 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 160 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 160 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 160 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 160 پاشنه 35 سوراخ 5قطر16طول 200 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر16طول 200 پاشنه 30 سوراخ 5قطر16طول 200 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر16طول 200 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 50 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 50 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 50 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 50 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 60 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 60 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 60 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 60 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 70 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 70 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 70 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 70 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 80 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 80 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 80 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 80 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 90 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 90 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 90 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 90 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 100 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 100 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 100 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 100 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 120 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 120 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 120 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 120 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 140 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 140 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 140 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 140 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 160 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 160 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 160 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 160 پاشنه 35 سوراخ 5قطر18طول 200 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر18طول 200 پاشنه 30 سوراخ 5قطر18طول 200 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر18طول 200 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 50 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 50 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 50 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 50 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 60 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 60 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 60 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 60 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 70 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 70 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 70 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 70 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 80 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 80 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 80 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 80 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 90 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 90 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 90 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 90 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 100 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 100 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 100 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 100 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 120 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 120 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 120 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 120 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 140 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 140 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 140 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 140 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 160 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 160 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 160 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 160 پاشنه 35 سوراخ 5قطر20طول 200 پاشنه 30 سوراخ 3,5قطر20طول 200 پاشنه 30 سوراخ 5قطر20طول 200 پاشنه 35 سوراخ 3,5قطر20طول 200 پاشنه 35 سوراخ 5

پشتیبانی ابزار ماتریس

بوش اسپرو تزریق پلاستیک ساخت ایتالیا

بوش اسپرو یکی از قطعات حیاتی در قالب‌های پلاستیکی است که وظیفه انتقال مواد اولیه را بر عهده دارد.
بطور کلی، قالب‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند: قالب‌های پلاستیکی و قالب‌های فلزی یا قالب‌های سنبه ماتریسی. قالب پلاستیک از قطعاتی مانند قالب کفش، سنبه، اسپرو و غیره تشکیل شده است که هر کدام کارکرد خاصی دارند. بوش اسپرو یکی از قطعات اساسی در قالب‌های پلاستیکی است که وظیفه تزریق مواد مذاب به فک‌های قالب را دارد.
در قالب، گرانول پلاستیکی اولیه در مخزن ذوب می‌شود و سپس از طریق مجاری به اسپرو می‌رسد و به وسیله آن به داخل قالب تزریق می‌شود. بوش اسپرو از دو قسمت اصلی، یعنی ساقه و گل، تشکیل شده است که در داخل آن یک مخروط وجود دارد. این مخروط با اعمال فشار، مواد مذاب را به قالب تزریق می‌کند. قسمت داخلی بوش اسپرو باید سطح آن صیقل و صاف شود تا مواد اولیه به آن چسبیده نشود.
بوش اسپرو باید دارای استحکام و مقاومت مناسب در برابر فشار و حرارت باشد، به همین دلیل معمولاً از فلز فولاد برای ساخت آن استفاده می‌شود.

ابعاد و مشخصات بوش اسپرو تزریق پلاستیک ساخت ایتالیا

نظرات

captcha Refresh

محصولات مکمل

اگر مایل هستید از آخرین تخفیفات و جدیدترین محصولات با خبر شوید همین حالا در خبر نامه ثبت نام کنید

whatsapp