برای ساخت پیچ به روش حدیده کاری ابتدا باید میله مناسبی انتخاب شود. قطر این میله باید نسبت به قطر بزرگ پیچ اندکی کمتر باشد زیرا در هنگام حدیده کاری نیروی برشی باعث می شود که دندانه ها کمی به سمت خارج فشرده شود و به اصطلاح باد کند. برای محاسبه قطر میله از معادله زیر استفاده می شود:

(p*0/1) – d = قطر میله

D قطر بزرگ پیچ بر حسب میلی متر

p گام پیچ بر حسب میلی متر

همچنین سرمیله باید حداقل به اندازه قطر کوچک پیچ، تحت زاویه ۴۵ درجه پخ زده شود تا حدیده به راحتی با کار درگیر شود و احتمال کج جا افتادن حدیده کاهش یابد. پس از آماده کردن میله با استفاده از لب گیره مناسب آن را به صورت عمود در داخل گیره می بندند. سپس باید دسته حدیده را طوری در دست نگه دارند که اعمال نیروی یکنواخت گردشی امکان پذیر باشد.

در ادامه ضمن حرکت گردشی، آن را به سمت قطعه کار هدایت می کنند. جهت دوران دسته حدیده بستگی به راست گرد بودن یا چپ گرد بودن حدیده دارد.

نحوه قرار دادن حدیده

بعد از جا افتادن حدیده می توان با استفاده از یک گونیا عمو بودن امتداد حدیده را نسبت به محور پیچ از چند طرف کنترل کرده و در صورت صحیح بودن، بدون اعمال نیروی پیشروی و فقط با حرکن دورانی حدیده کاری را ادامه داد.

کنترل عمود بودن محور و میله

برای اینکه از شکست دندانه های حدیده جلوگیری شود، حدیده را در هر نیم دور حرکت دورانی، کمی به جهت عکس برمی گردانند تا براده ها بشکنند. در صورت پر شدن شیارهای حدیده، باید براده ها را به موقع خارج کنند تا در اثر تراکم براده، دندانه نشکنند و روغن کاری لبه های برنده نیز به راحتی امکان پذیر باشد.

پس از اتمام حدیده کاری قطر بزرگ پیچ را با استفاده از کولیس و عمق دندانه ها و گام پیچ را با استفاده از شابلون رزوه کنترل می کنند. همچنین می توان پیچ را با استفاده از فرمان پیچ یا یک مهره استاندارد کنترل کرد.

ساخت پیچ با حدیده

اصول و نکات فنی حدیده کاری

۱- برای خنک کردن حدیده در حین حدیده کاری باید از مایع خنک کننده متناسب با جنس قطعه کار استفاده شود. برای فولاد، مس و آلیاژهای آن از روغن برش، برای آلومینیوم از نفت استفاده می کنند. در هنگام کار کردن با قطعات چدنی و آلیاژهای منیزیم نیازی به مایع خنک کننده نیست.

۲- قبل از بستن حدیده در دسته حدیده، حدیده و محل قرار گرفتن آن در دسته حدیده را کاملا تمیز کرده و محل تماس را کمی روغن می زنند.

۳- در موقع قرار دادن حدیده در دسته حدیده، لبه تکیه گاه آن باید حتما به سمت بالا باشد تا نیرو به طور یکنواخت به حدیده اعمال شود و از خارج شدن دسته حدیده از روی آن جلوگیری کند.

۴- امتداد دسته حدیده باید نسبت به امتداد محور میله عمود باشد، در غیر این صورت فشار وارد شده بر دندانه های حدیده یک طرفه خواهد شد و این باعث می شود دندانه های پیچ غیریکنواخت شود و محور پیچ با محور قطعه کار انحراف داشته باشد.

۵- برای جلوگیری از ضربه خوردن حدیده، آن ها را در جعبه های مخصوص خودشان قرار می دهند.

۶- در صورت گیر کردن حدیده روی قطعه کار، با حرکت عکس و خارج کردن براده ها از شیارها، آن را آزاد می کنند و به این طریق از اعمال فشار بیشتر خودداری می کنند.